top of page

Personal Data Protection Policy
(นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)

ปรับปรุงล่าสุดเดือนมิถุนายน 2565

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณและเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ท่านมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจะถูกนำไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์และเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  (“นโยบาย”) ฉบับนี้ขึ้นเพื่อแจ้งให้ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดของการเก็บรวบรวม ใช้ และ / หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิต่างๆ ของท่านตามกฎหมาย การที่ท่านได้มีการให้ข้อมูลกับบริษัท ทางบริษัทจะถือว่าท่านรับทราบและยินยอมให้ข้อมูลกับบริษัท

ข้อมูลอะไรบ้าง

Section 1: What information do we collect?

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล เช่น ชื่อ-นามสกุล, อายุ, วันเดือนปีเกิด, เพศ, สถานภาพสมรส, เลขประจำตัวประชาชน, เลขหนังสือเดินทางหรือข้อมูลยืนยันตัวตนอื่นที่รัฐออกให้, ที่อยู่ไปรษณีย์, สถานที่ทำงาน, หมายเลขโทรศัพท์, อีเมล, ไอดีไลน์

Customer Information Personal Information, such as name, email address, phone number, payment information, information you include in your communications with us and with other users on our platform, and Personal Information contained in scanned identification documents (such as an ID card, driver’s license, passport, or official company registration documents).  

รวบรวมข้อมูลจากแหล่งใด

Section 2: Where we collect your personal information

จากท่านโดยตรง ข้อมูลที่ท่านกรอกขณะลงทะเบียนเพื่อให้ทางบริษัทติดต่อกลับ หรือข้อมูลที่ได้จากการที่ผู้ใช้บริการติดต่อกับบริษัทหรือทีมงานของบริษัทและ/หรือบริการของบริษัท  การติดต่อ เยี่ยมชม ค้นหา ผ่านเว็บไซต์ Call Center และช่องทางอื่น ๆ ของบริษัท 

บริษัทในเครือ

Information you provide us When you Register in any of our Contact Forms and/or when you contact us directly by any communication channels (Official Website, Messaging Applications, Google Forms, CS Contact Number, etc.)

 ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

Section 3: Duration

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ให้เสร็จสิ้น เว้นแต่กรณีที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาตให้เก็บรักษาข้อมูลไว้นานกว่า ซึ่งอาจมีกำหนดประมาณ 5 – 10 ปี หรือเกินกว่านั้นเท่าที่จำเป็น เช่น ตามอายุความที่กฎหมายกำหนดสำหรับเรื่องที่เกี่ยวข้อง เพื่อการดำเนินคดี หรือเพื่อการตรวจสอบของหน่วยงานที่กำกับดูแล

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

Section 4: Why?

เพื่อบริการให้ตรงตามต้องการของท่าน บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อที่ท่านจะสามารถได้รับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของท่านตามสัญญาหรือตามที่ท่านร้องขอ ในกรณีดังต่อไปนี้

o  การติดต่อกลับจากทางบริษัทเพื่อเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรืออื่นๆ

o  การส่งสินค้าให้ถึงมือผู้รับ ตามข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัท

o  การประเมินข้อมูลเบื้องต้น (สำหรับผู้สมัครงาน) เพื่อดำเนินการต่อ

o  การดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการต่าง ๆ เช่น การประมวลผล การติดต่อ การแจ้ง การมอบงานให้แก่บุคคลอื่นที่เป็นผู้ให้บริการภายนอก การโอนสิทธิและ/หรือหน้าที่

หากท่านปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลแก่บริษัท อาจทำให้บริษัทไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์และ/หรือให้บริการแก่ท่านได้

บริษัทเปิดเผยข้อมูลให้กับใครบ้าง

Section 5: Your information to Third Parties

บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลใดโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่านก่อน อย่างไรก็ดี ท่านรับทราบและยินยอมว่า เพื่อประสิทธิภาพในการให้บริการหรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลต่อไปนี้​​

o  บริษัทในเครือ

o  บริษัทขนส่ง 

โดยในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการให้บุคคลเหล่านั้นเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไว้เป็นความลับ และไม่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากขอบเขตที่บริษัทได้กำหนดไว้

หากต้องการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกความยินยอมในการเก็บข้อมูลของท่าน สามารถแจ้งเข้ามาได้ที preventivelife@gmail.com ในหัวข้อ "เปลี่ยนแปลง/ยกเลิกการให้ข้อมูล"  

bottom of page